فراخوان رویداد مشهد1400منتشر شد
1399/06/16

سخن اول
بهار 1400 آخرین بهار سده چهاردهم هجری شمسی
را می توان بهانهای به منظور ایستادن و نگریستن به داشته ها و اندوخته های
ملموس و ناملموس یک قرن اخیر شهر مشهد و فرصتی بی بدیل برای تجسم آینده و اشتراک تصویری
مطلوب و بالنده از آن، در میان تمامی عاشقان شهر مشهد و ذینفعان آن دانست.
بدون شک وجود واالی امام رضا ؟ع؟ کانون اصلی هویت شهر مشهد مقدس می باشد وگستره آثار و برکت حضور ایشان
بر ابعاد مختلف شکل گیری و توسعه شهر مشهد و ظهور اندیشمندان، مشاهیر و فرهیختگان نام آور، نه تنها در شهر
مشهد مقدس بلکه در سرتاسر کشور عزیزمان ایران، بی همتا است.
ُمن هم زمانی با اعیاد شعبانیه فرصت گران مایه ای است برای شور و نشاط اجتماعی.
 بهار امسال هم چنین به ی
بر این اساس و به منظور نیل به این مهم، چهارمین جشنواره هنرهای شهری خانه بهار "مشهد 1400 "مبتنی بر
اهداف، مفاهیم و محورهای ذیل برگزار می گردد.
ستاد برگزاری جشنواره از تمامی هنرمندان و عالقمندان دعوت می کند تا در این رویداد بزرگ هنری شرکت نمایند.