ثبت نام و ارسال اثر

فرم مربوط به بخش اصلی جشنواره

بارگذاری و ارسال اثر بخش اصلی جشنواره (پاویون ها)

جهت ارسال آثار خود از این فرم استفاده نمایید

فرم مربوط به بخش یادمان های نوروزی

بارگذاری اطلاعات حرفه ای هنرمندان بخش یادمان های نوروزی

جهت ارسال رزومه و اطلاعات خود از این فرم استفاده نمایید

فرم مربوط به بخش آذین های نوروزی

بارگذاری و ارسال اثر بخش آذین های نوروزی

جهت ارسال آثار خود از این فرم استفاده نمایید

فرم های مربوط به بخش دیوارنگاری

بارگذاری و ارسال اثر بخش دیوارنگاری دیوارهای کوچک- نقش برجسته

جهت ارسال آثار خود از این فرم استفاده نمایید

بارگذاری و ارسال اثر بخش دیوارنگاری دیوارهای کوچک- نقاشی دیواری

جهت ارسال آثار خود از این فرم استفاده نمایید

بارگذاری اطلاعات حرفه ای هنرمندان بخش دیوارنگاری بر دیوارهای مرتفع

جهت ارسال رزومه و اطلاعات خود از این فرم استفاده نمایید

فرم مربوط به بخش هنرهای نمایشی

بارگذاری اطلاعات حرفه‌ای و طرح اولیه هنرمندان بخش هنرهای نمایشی

جهت ارسال رزومه و اطلاعات خود از این فرم استفاده نمایید