ارسال اطلاعات و موارد شرح کار 

و آنالیز آثار بخش نور