مهلت ارسال طرح اولیه در چالش ها، به پایان رسیده است.

در حال حاضر شرکت در جشنواره، در قالب ارسال طرح به صورت مستقیم امکان پذیر می باشد.