ثبت نام و ارسال اثر جشنواره هنرهای شهری مشهد

“بهار 1403”

المان های شهری

ثبت نام و ارسال اثر

آذین بندی شهری

ثبت نام و ارسال اثر

آثار نوری

ثبت نام و ارسال اثر

نقاشی دیواری

دیوارهای مرتفع

بارگذاری و ارسال اثر

نقاشی دیواری

دیوارهای کوچک و سازه های متحرک

بارگذاری و ارسال اثر

گلستان

بارگذاری و ارسال اثر