ثبت نام و ارسال اثر

فراخوان هنرهای مردمی

بخش نمایش

تئاتر مونودرام(تکنفره)

بارگذاری و ارسال اثر

ویژه هنرمندان حرفه ای و افراد علاقه مند

تئاتر خانواده

بارگذاری و ارسال اثر

ویژه خانواده ها

تئاتر محله

گروه های مساجد، مدارس و مستقل

بارگذاری و ارسال اثر