Skip to main content
اخبار

مرمت و بازپیرایی المان‌های پیشخوان آرامگاه فردوسی شروع شد.

اداره امور هنری شهرداری مشهد، با مرمت ۸ اثر در پیشخوان آرامگاه فردوسی به این مکان کهن و تاریخی رنگ و جلایی تازه می دهد.

با گذشت چند سال از اجرا و نصب آثار فاخر شهری با موضوع اساطیر و شخصیت‌های شاهنامه با هدف رفع نواقص و مرمت آسیب‌های محیطی بر روی آثار، انجام مرمت این مجموعه آثار در محل جلوخان فردوسی آغاز شد.

رستم و اسفندیار، رستم و سهراب، عبور سیاوش از آتش، دقیقی طوسی، آرش کمانگیر، رستم و الوان دیو، سام و اژدهای کشف رود، پاویون عبور سیاوش از آتش، و کتیبه سنگی عناوین این آثار فاخر می‌باشند.

ثبت یک نظر