Skip to main content
اخبار

مشارکت مناطق در انتخاب و جانمایی المان های استقبال از بهار 1403

توسط 18 آذر 1402No Comments

مشارکت مناطق در انتخاب و جانمایی المان های استقبال از بهار 1403

رئیس اداره هنری و تبلیغات سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد گفت:هدف ما این است تا با همکاری مدیریت شهری در مناطق نیازمندی های زیباسازی شهری متناسبت با استقبال از بهار 1403 و جانمایی المان ها هر منطقه را بررسی کنیم و در این حوزه اقدامات لازم با هماهنگی ستادی و منطقه اقدام نماییم.

علی مسافری در خصوص برگزاری جلسه بررسی جانمایی و انتخاب آثار تزئینات و المان های موقت شهری که با حضور مدیران مناطق شهرداری برگزار شده بود بیان کرد:پس از انتشار فراخوان رویداد هنرهای شهری در تیرماه سال جاری، آثار بسیاری به دبیرخانه جشنواره رسید و در نهایت داوری اولیه آثار با محوریت تناسب شهری و قابلیت اجرا انتخاب شد.

وی ادامه داد: مبتی بر سیاست منطقه محوری ،تصمیم مدیریت شهری براین شد تا در جانمایی آثار بر اساس ظرفیت های هر منطقه و همچنین اتکا به نظر مدیران شهری مناطق پیش برویم.

مسافری با اشاره به اینکه در جلسه بررسی انتخاب آثار و جانمایی المان های نوروز 1403 ظرفیت شریان ها و معابر در هر منطقه به تفکیک بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت افزود:هدف از برگزاری این جلسه استفاده از توانایی مدیریت مناطق شهرداری در خصوص جانمایی آثار بود که با استقبال مدیران شهری نیز مواجه شد.

رئیس اداره هنر و تبلیغات سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد همچنین تصریح کرد:پس از اتمام جلسات با مدیران شهری و تصمیم گیری در خصوص جانمایی المان ها، مذاکره و قراداد با هنرمندان صورت می پذیرد و تولید آثار آغاز و در اسفند ماه فرآیند جانمایی و نصب آثار نیز انجام خواهد شد.

ثبت یک نظر